EAN

Ean

Encontro de Artistas Novos

Edita
Xunta de Galicia
Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Coordinación editorial

Coordinación editorial

Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Publicación Director editorial Director editorial

Rafael Doctor Roncero Coordinadora Coordinadora

Laura López Marín Deseño

Diseño

Desescribir Fotografía Encontros Fotografía Encontros

Rocío Cibes Óscar Corral Manuel Vicente

Impresión

Impresión

Agencia Gráfica Encadernación Encuadernación

Legatoria Tradución e revisión Traducción y revisión

Linguaserve I.S. S.A.

2022 © Dos textos: Os autores

2022 © Das fotografías: Os autores

2022 © Da edición:
Fundación Cidade da Cultura

Depósito Legal C 1145-2022